Bugetul MCSI

 

poate fi consultat aici :    Bugetul MCSI 2017

  • la prima vedere se observă o reducere cu aproximativ 20% a cheltuielilor de personal faţă de execuţia la finele anului 2016

  • există o creştere de 5000% la capitolul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020" faţă de de execuţia la finele anului 2016 (referitor la aceste fonduri, noi nu ştim de ce SNR-ul nu a putut accesa niciodată fonduri europene prin intermediul ministerului)

  • surprinde în mod neplăcut lipsa de pe lista de priorităţi strategice a ministerului a oricărei referiri la cel puţin un proiect derulat împreună de MCSI cu SNR-ul

  

De asemenea în LEGEA bugetului de stat pe anul 2017 se prevede :

 

Art.37. - (1) Cu suma de 170.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale la capitolul 85.01 „Comunicații", titlul 72 „Active financiare" alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale" ministerul poate majora contribuția statului la capitalul social al Companiei Naționale „Poșta Română" - S.A. proporțional cu cota de participare deținută, iar ceilalți acționari pot participa la majorarea capitalului social proporțional cu cota de participare deținută, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Companiei Naționale „Poșta Română" - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului și se utilizează pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general consolidat.

 

Bugetul Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR)

 

poate fi consultat aici :     Buget SRR 2017

 

  • la capitolul "Priorităţi strategice pe termen mediu ale ordonatorului" se precizează : "asigurarea şi dezvoltarea capacităţilor tehnice pentru producţie, emisie, transmisie, recepţie, servicii, etc."

  • în rest nici o referire la SNR

  

De asemenea în LEGEA bugetului de stat pe anul 2017 se prevede :

 

Art.40. – Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societății Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenți pot fi utilizate de către aceasta pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.

  

Bugetul Societăţii Române de Televiziune (SRTv)

 

poate fi consultat aici :     Buget SRTv 2017

 

  • la capitolul "Politica în domeniul investiţiilor publice" surprinde în mod plăcut obiectivul propus : "Un proiect de importanţ deosebită îl reprezintă finalizarea digitalizării televiziunii publice. În acest sens, Televiziunea Română, alături de celelalte instituţii din România, are obligaţia să asigure tranziţia completă la digital, aşa cum rezultă din directivele Comunităţii Europene privind "complete analog shutdown". În acest scop, am colaborat şi colaborăm cu specialiştii Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii pentru elaborarea unui plan de digitalizare a emisie radioelectrice şi de implementare a emisiei digitale DVB-T, în acord cu strategia Ministerului Comunicaţiilor şi a Societăţii Informaţionale". (Strategie pe care nu am văzut-o în priorităţile ministerului).

  

De asemenea în LEGEA bugetului de stat pe anul 2017 se prevede :

 

Art.41. – (1) Din suma prevăzută în bugetul Societății Române de Televiziune pe anul 2017, se va efectua cu prioritate plata obligațiilor restante către bugetul general consolidat. (2) În bugetul Societății Române de Televiziune este cuprinsă și suma de 646.772 mii lei reprezentând obligații restante care se achită cu prioritate.

  

Art.42. – Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, potrivit art. IV din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se asigură de la titlul 55 „Alte transferuri ”.

  

 

Bugetul Societăţii Nationale de Radiocomunicatii dar mai ales strategia pe termen scurt şi mediu nu pot fi consultate pentru că nu sunt . (sau sunt "tainice" pentru noi).